NOVINKY...

Nedeľa, Marec 22nd, 2015


Sobota, Marec 21st, 2015


Pravoslaviádka 2015

Pondelok, Marec 2nd, 2015

Streda, Február 4th, 2015

VYHLÁSENIE POSVÄTNEJ SYNODY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU K REFERENDU O OCHRANE RODINY


PRAVOSLÁVNE VIANOCE 2015

Utorok, Január 13th, 2015

Radosť, pokoj, šťastie. Slová, ktoré dopĺňajú čarovnú atmosféru sviatkov Roždestva Christovho.

Kedy má žena vo svojom živote najväčšiu radosť? Kedy sa zíde celá rodina a veselí sa? Azda to nie je pri narodení dieťaťa? Mnohí z nás túto radosť už okúsili a v srdci prežívali veľkú radosť.

Každý deň, každú hodinu, každú minútu sa vo svete narodí dieťa, nevinné dieťa, ktoré si vyžaduje pozornosť, túži po dotykoch, objatí, úsmeve a bozku. V duchu narodenia nielen Božieho dieťaťa sa niesol už IV. ročník vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce.

Aj pred mnohými rokmi v ďalekej Palestíne prežívala Prečistá Panna Mária s Jozefom rovnakú radosť. V meste Betlehem sa narodilo neobyčajné Dieťa.

Boh prijal naše hriešne ľudské telo, vtelil sa a narodil sa z Panny. V Ňom sa zjednocuje nebo a zem. V Ňom sa zjednocuje naša hriešna prirodzenosť s Bohom. Preto Emanuel – Boh s nami, Boh v nás, Boh všade vôkol nás. A toto neobyčajné Dieťatko chce nás, chce naše srdcia, naše dotyky, objatie, úsmev a bozky. Chce prežívať veľkú radosť vo svojej rodine. Tou rodinou sme my, preto spolu s Ním máme oslavovať Jeho narodenie.

Koledami prišli osláviť Narodenie Isusovo zbory:

Poľana – mužská spevácka skupina z Košíc

Spevácky zbor sv. Rastislava pri Katedrálnom chráme  sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

Pravoslávny mládežnícky zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného  

Pravoslávny zbor chrámu Uspenija Presvjatoji Bohorodici v Jarabine

Oľga Uhnivenko z Kyjeva

Katedrálny zbor Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach

Dnes mnohí z nás sa úprimne ako deti radujú z Christovho narodenia, ale nájdu sa i takí, ktorí chcú svoju moc a slávu, a nedovolia deťom uzrieť svet, uprednostnia svoje ego, svoju moc a slávu ako zlý Herodes. Zaslepený svojou mocou a slávou, chcel zvíťaziť nad Nevinným, a preto dal zavraždiť všetky betlehemské deti do dvoch rokov. I dnes nie všetky deti sa môžu podeliť s nami s radosťou o narodenom Spasiteľovi. Mnohé z narodených detí: siroty, zavrhnuté deti rodičmi ani nevedia, čo je to Narodenie Christovo. My to však vieme a preto to šírme ďalej.

Pozrite sa okolo seba, počúvajte. Áno, vidíte a počujete. Ale uvidíte mnohých, ktorých srdce je prázdne, pretože nepočujú radostnú zvesť, a nevidia Božie narodenie. Pre nich sa Vianoce stali len časom vyššej konzumácie, slepoty a hluchoty. Nedovolia narodiť sa Božiemu Synovi v ich srdci, tak ako nedovolia narodiť sa mnohým nenarodeným deťom a zabíjajú ako Herodes.

Bože, otvor oči slepým, uši hluchým, nech počujú a vidia. Nech otvoria srdcia a dovolia narodiť sa Isusovi a nech s nami spievajú Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chvalite Hospoda v pelenach povitoho. Chvalite Ho s pastyrmi i anhelami. Chváľme Ho v betlehemskej maštali, nie pri vyzdobených vitrínach obchodov, nie pri preplnených stoloch, nie pri upratovaní (čistení) domov. Ale pri vyzdobených jasliach,   pri eucharistickom stole, pri upratovaní (očisťovaní) si svojho srdca. A ako mudrci Mu dary dali, tak aj my Mu darujme teplo nášho srdca, pokoj, pozornosť a starostlivosť o chudobné, týrané a nešťastné deti, modlitby za nenarodené deti, a chráňme ich ako Prečistá Mária zachránila Isusa pre Herodesom.

Nenechajme Isusa, Jeho Matku i Jozefa samých v betlehemskej maštali. Nech nás k Nim stále vedie jasná hviezda. Otvorme svoje srdcia, naplňme ich Láskou, Svetlom, chválou a vďakou.

Všetky sväté miesta, všetky udalosti zo života Christa majú byť hlboko zakorenené v našej duši. Pretože sú sprítomneným, zreálnením všetkého, čo sa v živote Isusa udialo       pre nás.

„Príchod Božieho Syna na svet, zjavenie sa Boha v tele, je, bratia a sestry, taká výnimočná udalosť, akej tu ešte nikdy pred tým nebolo, ani nebude, v porovnaní s ktorou všetky ostatné udalosti nič neznamenajú“ (svjatiteľ Innokentij Chersonský).

Christos raždajetsja!

 Mgr. Slávka Rudačková, PhD.


Bohozjavenie

Streda, Január 7th, 2015

Prišiel Isus z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  Ale Ján mu v tom bránil a hovoril: “Ja mám byť pokrstený Tebou, a ty prichádzaš ku mne?”  Isus mu však povedal: “Nechaj teraz! Lebo tak máme splniť všetku spravodlivosť.” A (Ján) mu privolil.  A keď bol Isus pokrstený, ihneď vyšiel z vody, a hľa, otvorili sa Mu nebesá a (Ján) videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval sťaby holubica a prichádzal na Neho.  A z nebies zaznel hlas, ktorý hovoril:“ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.” (Mt 3,13-17)


Koledovanie 2014

Pondelok, December 29th, 2014

Aj tento rok naši mládežníci preniesli radosť z Novonarodeného Christa z chrámu do našich rodín prostredníctvom kolied a vinšov. Takýmto spôsob zvestovali radostnú zvesť- Christos sa rodí! Oslavuje Ho celá Zem.


Posvätenie Evanjelia

Sobota, December 27th, 2014

Roždestvo Christovo 2014

Sobota, December 27th, 2014

Posolstvo Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku všetkým duchovným, mníchom a veriacim pri príležitosti sviatkov Narodenia – Roždestva Christova 2014 -2015.

„Christos sa rodí – oslavujte Ho! Christos zostupuje z nebies – privítajte Ho!

Christos je už na zemi – zodvihnite sa! Spievaj Hospodinovi celá zem!

S radosťou Ho ospevujte národy, lebo sa preslávil!“

(Utreňa Christovho Narodenia, irmos 1. ódy kánonu)

Ctihodní duchovní otcovia, milovaní v Christu bratia a sestry!

Náš ľudský rozum nedokáže v plnosti pochopiť veľkosť tajomstva Christovho Narodenia – uvedomiť si, čo pre nás Boh urobil, keď Sa kvôli nám vtelil. Christos, ovinutý plienkami, leží v jaskyni – stajni v jasliach, určených pre dobytok (Lk 2, 7). Zďaleka Sa Mu vedení hviezdou prichádzajú pokloniť cudzinci – perzskí mudrci (Mt 2, 8-12). Chudobní pastieri, ktorí v noci strážili svoje stáda, sa od anjelov dozvedajú dobrú zvesť a ponáhľajú sa pokloniť Kráľovi, ležiacemu na slame (Lk 2, 8-16). Kde je tu veleba? Kde je slávnostné uvítanie Toho, Ktorý bol „očakávaním národov“(Gen 49, 10), nádejou celého ľudstva? Christos prichádza tichý a nepovšimnutý. Veľkosť tajomstva Božieho Vtelenia nepotrebuje vonkajšiu veľkoleposť. Najvznešenejšia Božia sláva sa zjavuje v Jeho najúplnejšom ponížení, Jeho zmenšení Sa do podoby človeka, do plienok a zraniteľnosti novonarodeného Dieťaťa.

Svätý Teofán hovorí, že naša radosť na sviatok Christovho Narodenia alebo jej absencia ukazujú, aký je náš vzťah k Bohu. Z Christovho Narodenia by sme sa mali radovať tak, ako sa radujú tí, ktorým hrozila smrť a zrazu boli zachránení. Zo slov svätca vyplýva – ak nás vtedy nenapĺňa radosť, znamená to, že sme ešte novonarodeného Christa neprijali do svojho srdca a ono nepociťuje Božiu milosť, rovnako ako nepociťuje ani svoje zatratenie. Tento stav sa inými slovami nazýva smrťou duše. Kedy človek necíti, či je chorý alebo zdravý? Keď je mŕtvy. Ak však nielen rozumom chápeme, ale aj v najhlbšom vnútri duše pociťujeme, že sme hriešni a naše hriechy že sú ťažké – radujme a veseľme sa z vtelenia Boha Slova, pretože dnes Sa narodil Lekár, Ktorý jediný je schopný uzdraviť rany hriechu a vzkriesiť to, čo zahynulo!

Kto dnes hľadá Christa? Kto zistil, že je duchovne chorý? Kto sa zveril do rúk Nebeského Lekára? V noci, keď Sa Christos narodil, celá zem spala – tak ako aj dnes spí spánkom smrti. Len niektorých privádzajú veľké životné otrasy k tomu, aby sa prebrali a zhrozili nad vlastnou duchovnou mŕtvosťou. Keď je duša mŕtva, človeka trápi len jedno – telo. To chorľavie, starne, môže zomrieť. Čo robiť, keď telesné orgány už nie sú schopné plniť svoju funkciu, keď liečenie už nepomáha a prestávajú fungovať? Je potrebný darca. Keď je nakazená krv, je potrebný darca s čistou krvou. Keď sa zastavuje srdce, je potrebné nové. Kde ho však vziať? Ľudia hľadia s nádejou do budúcna, čakajú na klonované orgány, klonovaných ľudí. No kto nám vyklonuje novú dušu, ktorou by sme mohli nahradiť tú starú – beznádejne opotrebovanú a nevyliečiteľne chorú?

Čo uvidíme, keď nahliadneme do svojho vnútra? „Od päty nohy po temeno hlavy niet na ňom celého miesta: jazvy, modriny a hnisajúce rany, nevytlačené, neobviazané a nezmäkčené olejom“ (Iz 1, 6) – taký je náš stav podľa diagnózy proroka Izaiáša. Kráľ Dávid prosil: „Bože, stvor vo mne čisté srdce a v mojom vnútri obnov pevného ducha“ (Ž 50, 12). Prosil tiež: „Pane, zníž nebesia a zostúp z nich“ (Ž 143, 5) a Hospodin jeho prosbu vyplnil – naklonil nebo a zostúpil na zem, stal sa Človekom, pričom neprestal byť Bohom. Vo všetkom okrem hriechu Sa stal človekom ako my. Stal Sa jediným zdravým Človekom, novým Adamom, aby Sebou uzdravil celé ľudstvo.

Ak vo svojom srdci prijímame Christa ako nášho Spasiteľa a s vierou Ho prosíme o uzdravenie, stáva Sa našim duchovným Lekárom. Dáva nám celého Seba, aby nás celých Sebou uzdravil, spravil nás novými ľuďmi. „Chlapec sa nám narodil, je nám daný Syn“ (Iz 9, 6) – Boží Syn v celej Svojej plnosti. Bez strachu, že budeme spálení, môžeme pristupovať k Bohu, Ktorý oheň Svojho Božstva ukryl v ľudskej prirodzenosti. Pri krste nás oblieka do Seba: „Lebo všetci, čo sme v Christa pokrstení, Christa sme si obliekli“ (Gal 3, 27). Očisťujeme sa pokáním, pretože v jednote s Ním nemôžu koexistovať naše hriechy. Podobne, ako dáva dobrovoľný darca svoju krv alebo orgány chorému, ktorý ich potrebuje, pri Prijímaní nám dáva Christos celé Svoje Telo a Krv a naše duše oživuje prúdmi blahodate.

Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že keď ranu lieči obyčajný lekár, často na tele zostávajú po rane stopy – jazvy, ale keď uzdravuje dušu Hospodin, nijaké jazvy či stopy nezostávajú – človek dosahuje úplné, dokonalé uzdravenie. Práve preto prišiel Christos – dať nám celého Seba a Sebou obnoviť človeka. Kvôli tomu dnes leží v jasliach pre dobytok, znáša chlad a hlad, potrebuje cudziu pomoc. Kvôli nám sa umenšil do podoby človeka. Preto daj nám, ó Hospodine, pocítiť Tvoju lásku, daj nám uvedomiť si, akú plnosť spásy a uzdravenia dávaš nám nehodným a hriešnym, aby sme Ťa za to mohli oslavovať na veky vekov!

 

 Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

 Jáchym, arcibiskup pražský a českých krajín

 Juraj, arcibiskup michalovsko – košický


XX. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu vo Svidníku

Streda, December 24th, 2014

Na pozvanie PCO vo Svidníku a mesta Svidník sa Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého dňa 21. decembra 2014 zúčastnil XX. ročníka Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov. Zbor vystúpil so zaujímavým repertoárom vianočných kolied a duchovných spevov. Svojím spevom si získali srdcia všetkých prítomných, ktorí ich odmenili štedrým potleskom.


Stromček

Utorok, December 23rd, 2014

NEDEĽA SV. PRAOTCOV

Pondelok, December 15th, 2014

Táto nedeľa bola pre našich veriacich trošku iná. Náš chrám  navštívil Jeho Vysokopreosvietenosť  Ábel, arcibiskup ľublinský i chelmský. Spolu s duchovnými chrámu a so svojím sprievodom, mladými duchovnými svojej eparchie, predsedal eucharistickému spoločenstvu. Musíme podotknúť, že skutočne eucharistickému spoločenstvu, lebo tento voskresný deň pristúpilo  k prijatiu Tela a Krvi Christovej veľké množstvo veriacich. Vo svojej homílii vladyka Ábel zdôraznil význam tejto nedele pre prijatie narodeného Christa Spasiteľa. I touto cestou úprimne a srdečne pozdravujeme vladyku Ábela s dňom  jeho nebeského  ochrancu právednaho  Ábela . Na mnohaja i blahaja lita!


Deň svätého Nikolaja

Pondelok, December 8th, 2014


25. ROČNÍK FESTIVALU SAKRÁLNEHO UMENIA

Pondelok, November 17th, 2014

Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého aj v tomto roku dotvoril atmosféru 25. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. 16. novembra 2014 vystúpil na ekumenickom koncerte speváckych zborov členov Ekumenického spoločenstva cirkví a kresťanských spoločenstiev na území mesta Košice, ktoré oslavuje 20 rokov svojej existencie. Koncert bol spojený s premietaním krátkeho filmu o ekuméne, v ktorom boli zachytené videozáznamy z práce na našej farnosti a príhovor o. Vladimíra k ekumenickému spoločenstvu.

Zboristi vystúpili so skladbou Svjat, svjat, svjat. Samotný obsah liturgickej piesne je svedectvom sakrálnosti a hĺbky pravdy o Bohu. Slová umocnila hudba skladby, ktorá dala divákom možnosť počúvať nielen sluchom, ale i srdcom. Pretože úlohou a zmyslom sakrálneho umenia nie je upútať diváka umeleckosťou prejavu. Dôležité je osloviť jeho srdce, dušu a myseľ.

Zboristi tak dôstojne a hrdo reprezentovali nielen Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach, ale aj Michalovsko-košickú eparchiu v Michalovciach.

  Mgr. Slávka Rudačková, PhD.

dirigentka zboru


30. VÝROČIE KŇAZSKEJ SLUŽBY

Pondelok, November 17th, 2014

“Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.” (Ž 110, 4)

Dnešný deň bol pre našu farnosť radostným dňom. Náš duchovný otec prot. Mgr. Vladimír Spišák oslávil na Pánovej vinici 30 rokov svojej kňazskej služby. Bolo to presne pred tridsiatimi rokmi, kedy 11. novembra 1984 z rúk biskupa prijal svätenie na kňaza, a z úst veriacich zaznelo „Dostojin – Axios“. O. Vladimír túto službu prijal veľmi zodpovedne, s veľkou a horlivou láskou, obetavosťou a trpezlivosťou. Neustále je medzi svojimi ovečkami a spolu s nami prežíva príjemné i menej príjemné chvíle, radosti i starosti. Je naším dobrým otcom, trpezlivým radcom, pomocníkom a podporou.

V tento deň, náš milý duchovný otče, Vám……

Ďakujeme za trpezlivosť a vytrvalosť!

Ďakujeme za lásku a obetavosť, ktoré prejavujete vo svojej starostlivosti o nás!

Ďakujeme za radosť a úsmev, ktorým nás obdarúvate v chráme, na ulici, pri stretnutí!

Ďakujeme za cenné rady a myšlienky!

Ďakujeme za podporu a povzbudenie!

Ďakujeme za pomoc!

Ďakujeme za múdre vedenie!

Ďakujeme za kázne, za všetky liturgie s vami slúžené!

Ďakujeme za objatie a pohladenie!

Ďakujeme za spoluprácu!

Ďakujeme za tradície, ktoré v nás otče, utvrdzujete a posilňujete!

Ďakujeme za chrám, v budovaní a zdokonaľovaní ktorého neustále pokračujete!

Ďakujeme za to, že nás nikdy nesklamete, nenecháte padnúť a vediete nás, svoje ovečky, tou správnou cestou!

Do ďalších rokov kňazskej služby Vám vyprosujeme veľa Božej blahodate a ochranu našej Bohorodičky. Nech Vás Boh žehná, dáva Vám silu, múdrosť v rozhodnutiach, aby ste vždy kráčali odvážne a tou správnou cestou, a nenechali sa zlákať nástrahám sveta. Na mnohaja i blahaja lita!

vaši verní veriaci